Privacystatement

Privacystatement van Huurfonds BV  en haar dochterondernemingen (Huurfonds Kapelle BV, Huurfonds Steenbergen BV, Huurfonds Roosendaal BV, Huurfonds Tholen BV, Huurfonds Lage Zwaluwe BV en Huurfonds Wernhout BV)

Deze versie van het privacy statement is gemaakt op 14 mei 2018 en wordt van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Inleiding

De privacy van onze (potentiële) klanten is belangrijk voor ons. Wij vinden het dan ook van belang dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan. Alle persoonsgegevens die wij van u verwerken dan wel verzamelen zowel fysiek als via de website www.huurfonds.nl worden zorgvuldig en met respect behandeld. Het verwerken van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Huurfonds BV te Den Haag.
Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan Huurfonds geeft u uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen en verwerken ervan als hieronder beschreven.

Doel gegevensvastlegging

Huurfonds gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening en met de volgende doeleinden:

 • om ons te houden aan de wet (wettelijke eisen en/of procedures);
 • voor het verlenen van diensten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • om te delen met gelieerde onderdelen (entiteiten) van Huurfonds of betrokken derden.

Welke gegevens worden verwerkt en/of verzameld?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens wij verwerken en/of verzamelen:

 • Gegevens over wie u bent. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en alle financiële gegevens behorende bij een investering of de huur van een van de woningen va Huurfonds. Voor ondernemers die bij Huurfonds investeren geldt dat we ook de bedrijfsnaam en KvK gegevens verwerken.
 • Informatie over het contactmoment dat u met ons heeft gehad via mail, post, website of telefonisch. Ook de inhoud hiervan wordt vastgelegd.
 • Gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze websites, zoals uw IP-adres en wanneer u onze websites heeft bezocht.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn voor intern gebruik van Huurfonds. In principe stellen wij uw gegevens niet aan derden beschikbaar, behalve als daar een goede reden of wettelijke verplichting voor is. Te denken valt aan een gerechtelijk bevel of het naleven van voorwaarden. Bij het verstrekken van informatie aan derden houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met:

 • Entiteiten gelieerd aan Huurfonds;
 • Dienstverleners die door ons worden ingehuurd, c.q. voor ons werkzaamheden verrichten. Omdat we niet alle diensten zelf kunnen leveren, worden we in ons werk bij specifieke diensten bijgestaan door andere dienstverleners. In dergelijk geval delen we alleen de gegevens die nodig zijn voor die specifieke dienst. Hierbij worden goede afspraken gemaakt met desbetreffende dienstverlener, die in een verwerkersovereenkomst worden vastgelegd.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens, die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Bewaring vindt plaats conform de kaders voor bewaring die door wetgever en toezichthouder worden gesteld.

Beveiliging gegevens

Huurfonds hecht in grote mate belang aan de veiligheid van de verwerking en de opslag van persoonsgegevens. Er zijn dan ook verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan en de veiligheid te waarborgen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het informatiebeveiligings- en cybersecuritybeleid van onze organisaties. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Cookies

Huurfonds maakt gebruik van cookies om een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat diensten hierop kunnen worden afgestemd. Cookies hebben tevens als doel de website beter te laten functioneren. Via cookies verzamelen we informatie die door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u de toepassing van cookies in- of uitschakelen. Door middel van uw akkoord bij het bezoeken van de websites geeft u Huurfonds toestemming tot het plaatsen van cookies. Huurfonds maakt ook gebruik van Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van de website in kaart te brengen en om op deze manier de website te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies.

Rechten van betrokkenen

Al onze (potentiële) klanten hebben a) het recht op inzage, b) recht op rectificatie en aanvulling, c) recht op dataportabiliteit, d) recht op vergetelheid en e) recht om bezwaar te maken. De inhoud van de rechten en hoe Huurfonds hiermee omgaat, wordt hieronder beschreven.

 • a) Recht op inzage: U heeft het recht om te vragen welke gegevens Huurfonds van u heeft en u mag ook vragen deze gegevens in te zien. U kunt hierover contact met ons opnemen via telefoon (070-3459446) of e-mail (info@huurfonds.nl).
 • b) Recht op rectificatie en aanvulling: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om uw gegevens aan te laten vullen. U kunt hierover contact met ons opnemen via telefoon (070-3459446) of e-mail (info@huurfonds.nl).
 • c) Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, gemakkelijk en zonder veel inspanning, over te dragen aan een andere soortgelijke dienstverlener. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens ook rechtstreeks aan een andere organisatie overdragen. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen via telefoon (070-3459446) of e-mail (info@huurfonds.nl).
 • d) Recht op vergetelheid: Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als een betrokkene erom vraagt. Dit recht is breder dan het oude recht op correctie en verwijdering onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Het recht op vergetelheid heeft in ieder geval betrekking op het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of niet ter zake doende gegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen via telefoon (070-3459446) of e-mail (info@huurfonds.nl)
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om bewaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Als er bezwaar wordt gemaakt dan stoppen wij per direct met het verwerken van uw persoonsgegevens. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens hebben, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen. Of indien deze gronden te maken hebben met een rechtsvordering. Uw bezwaar kunt u aan ons richten door contact met ons op te nemen via telefoon (070-3459446) of e-mail (info@huurfonds.nl).

Tevens willen wij u erop wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en dat u het recht heeft om de verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Aanpassen privacystatement
Wij behouden het recht voor ons privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website gepubliceerd worden. Wij raden u dan ook aan om regelmatig het privacystatement te raadplegen.